Членове :: Организации членове

Фондация „И”

Лице за контакти: д-р Даниела Маркова Йорданова - председател
Адрес: Варна 9000, ул. Дебър 50
Телефон: д-р Даниела Маркова Йорданова +359 (0) 896 02 47 58
Факс:
Email: i-Foundation@aidsbg.info

Фондация „И” е неправителствена пациентска организация, създадена през 2004 г., като продължение на действащата от 1999 г. фондация „Плюс и Минус”, с цели:
  • Профилактика на ХИВ/СПИН и наркомании (тютюнопушене, алкохолизъм, дрога
  • Ангажиране на общественото мнение с проблемите на ХИВ/СПИН и наркоманиите
  • Защита на човешките и гражданските права на хората, поставени в неравностойно социално положение поради ХИВ/СПИН, наркомании и породените от тях междуличностни и социални отношения и утвърждаване на толерантно отношение на обществото към тях
  • Предлагане и утвърждаване алтернативи на поведение с цел избор на здравословен начин на живот
  • Създаване механизми на сътрудничество между държавни и недържавни структури, занимаващи се с горепосочените проблеми в сферата на профилактиката, образованието, законодателството, социалната политика и юридическата защита
  • Защита срещи административен произвол, корупционни практики и недобросъвестно отношение от отговорни служители и медицински лица, препятстващи ефективността на лечението или реализирането на други законни права на лицата, живеещи с ХИВ
  • Повишаване здравната култура на хората по въпросите на ХИВ/СПИН и наркомании
  • Подпомагане на засегнатите от ХИВ, наркомании и техните семейства

www .aidsbg .infoназад