Начало - Национален пациентски център

Национален пациентски център

Информация за проекта в PDF формат можете да изтеглите ТУК

Защо е необходим Националния пациентски център?

В обществото е назряла необходимост от изграждане на единен референтен център за пациента, който да обхваща всички групи заинтересовани лица, в който всеки гражданин да може да получи комплексно обслужване за всеки аспект, засягащ неговото здраве и здравето на семейството му.

Центърът ще предоставя безплатни консултации за:безплатни изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на заболяването, юридически съвети, лечение в страната и чужбина, като успоредно с това ще създаде възможност за получаване на обратна връзка иосъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Центърът ще изпълнява различни програми, свързани с: интеграция на хора с увреждания, повишаване здравната култура на обществото, подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания, подобряване на здравните политики в страната, реализация на европейски проекти и инициативи на европейско и международно ниво.

За целта, в Центъра ще бъдат изградени: спортна площадка, адаптирана за нуждите надеца и възрастни със специални потребности, Център за семинари и обучения, Национален здравен информационен център, Здравна библиотека, адаптирана за незрящи хора, Национален център за развитие на здравния туризъм за пациенти от ЕС.

Центърът ще служи и за свързващо звено и обединение между всички заинтересовани групи: институции, медицинска общност, здравни и социални медии, индустрия, пациенти и уязвими групи от обществото.

Основни приоритети на Центъра

Националният пациентски център в България ще бъде изграден по европейски модел, като в ЕС вече има изградени два подобни центъра – в Холандия и Швеция. НПО ще взаимства добрия опит на съществуващите вече Центрове и ще създаде подобен такъв в страната, който ще бъде адаптиран за нуждите на българските граждани.

Всеки гражданин ще може да получи от Центъра информация и консултация за: възможности за безплатни изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на заболяването, юридически съвети при възникнали казуси, лечение в страната и чужбина и други. Консултациите се извършват по телефон, на място, по имейл, чрез социални мрежи;

Центърът ще създаде и възможност за получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество;

Други приоритети за работата на Центъра са
:
 • Изпълнение на проекти за повишаване здравната култура на българското общество;
 • Изпълнение на проекти за интеграция нахората с увреждания;
 • Изпълнение на проекти, свързани спопуляризиране на страната ни като дестинация за здравен туризъм;
 • Изпълнение на проекти за подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна диагностика и лечение на социално-значими заболявания;
 • Изпълнение на проекти за подобряване на здравните политики в страната
 • Изпълнение на европейски проекти;
 • Работа с уязвими групи, малцинства,възрастни хора, хора, живеещи в малки населени места и села;
Кой ще се възползва от услугите на центъра
 • Български пациенти от цялата страна;
 • Чуждестранни пациенти, които желаят да селекуват в страната;
 • Близки и роднини на пациенти;
 • Уязвими групи;
 • Деца, младежи и възрастни в неравностойно положение;
 • Здравни и социални журналисти;
 • Лекари и болнични заведения;
 • Институции, работещи в посокаподобряването на здравеопазването и здравните политики в страната.

Какви услуги ще предоставя центъра?

Изграждане на спортна площадка за хора със специални потребности


За осъществяване на един от приоритетите на Центъра – подобряване интеграцията и развитието на хора с увреждания, НПО планира да изгради спортна площадка, адаптирана за нуждите на деца и възрастни със специални потребности. Площадката ще бъде изградена върху сега съществуващия училищен двор и ще бъде със свободен достъп за всички желаещи да се възползват от нея.

Площадката може да бъде използвана запровеждане на:
 • Параолимпийски игри;
 • Национални и международни игри за трансплантирани и диализирани;
 • Международен турнир в подкрепа на донорството и други специални събития.

Изграждане на център за семинари и обучения

Физкултурният салон на сградата ще бъде превърнат в зала за обучения и семинари. Там ще бъдат провеждани:
 • Обучения на пациенти, младежи, възрастни хора, млади родители и техните близки;
 • Конференции на пациентските движения;
 • Семинари за журналисти;
 • Здравни събития и изложения;
 • Събития, свързани със здравна, младежка, социална и образователна насоченост.
 • Изграждане на Национален здравен информационен център

В Националния здравен информационен център ще бъдат предоставяни безплатни консултации на място или чрез телефон, имейл, социални мрежи и поща за:
 • Правата на пациента;
 • Предпазване от различни заболявания;
 • Възможности за лечение;
 • Информация по програми на правителствени инеправителствени организации;
 • Възможности за безплатни изследвания поразлични заболявания;
 • Други въпроси, свързани със здравнатасистема и правата и задълженията на пациента;
 • Включване в програми за повишаване наздравната култура и менажиране на заболяването;
 • Юридически съвети при възникнали казуси;
 • Майчино и детско здраве;
Центърът ще създаде възможност за получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество.

Изграждане на Специализирана здравна библиотека


В Центъра ще бъде изградена специална библиотека, която ще съдържа литература, свързана с: разпространение, лечение и превенция на социално-значими заболявания, детски заболявания, майчинство и др., юридическа литература, свързана с правата на пациентите и гражданите; литература, свързана с отглеждането и правата на децата.

Библиотеката ще бъде пригодена за хора с увреждания, като ще включва и набор от брайлови книги. Специално за незрящите ще бъдат набавени и множество аудио книги, които ще бъдат на разположение в компютърната зала на библиотеката.

Библиотеката ще разполага и с множество онлайн книги и списания, които ще бъдат достъпни запреглед и сваляне на компютри, на място в Центъра.

Изграждане на Национален център за развитие на здравния туризъм в България

Съгласно директива2011/24/ЕС, гражданите на Европейския съюз могат да получават здравни грижи врамките на страните членки на ЕС. Това дава на България благоприятна възможност за развитие на здравен туризъм, което ще спомогне за повишаване на инвестициите в сектора и подобряване на качеството на здравните услуги.

Националният център за развитие на здравния туризъм в България ще:
 • Прави връзката между пациентите от ЕС издравните заведения и специалисти в страната;
 • Консултира пациентите относно възможностите за лечение в страната;
 • Помага при подготовка на необходими документи;
 • Съдейства в цялостния процес по диагностика, лечение, път, настаняване и престой в страната;
 • Проследява удовлетвореността на полученитеуслуги.
 • Развитие на разнообразни социални услуги

В Центъра ще бъдат развивани разнообразни социални услуги, като:
 • обмен на употребявани медицински помощни средства и изделия (патерици, инвалидни колички, легла, санитарни столове идр.)
 • Услуги, свързани с предоставяне напалиативни и домашни грижи за широк кръг от пациенти.
 • Поместване на административното управление и развитие на Национална пациентска организация и нейните членове
В Центъра ще бъде поместено и административното управление на Национална пациентска организация. От Националния център, администрацията на НПО ще може да работи по:
 • Администрация и координация надългосрочната инициатива „Партньорство за здраве“
 • Разработване и реализация на проекти, свързани с развитие на здравните политики в страната и ЕС
 • Разработване и реализация на проекти заповишаване на здравната култура и информираност на гражданите
 • Разработване и реализация на проекти за предоставяне на безплатни изследвания по различни заболявания
 • Подпомагане на дейността на организации членки и териториални представители по региони и по различни заболявания.