Начало - Членове - Условия за членство

Условия за членство

Национална пациентска организация е отворена структура и приветства членството на всяка пациентска организация, която зачита нейните принципи на дейност и цели.

НПО вярва в силата на единния пациентски глас и приветства всяка организация, която желае да бъде част от най-голямото пациентско семейство в България - независимо от юридическата форма на сдружаване, големината на организацията, заболяванията и групите пациенти, коита са обект на дейността й.

Членове на НПО могат да бъдат само юридически лица - пациентски организации.

Съгласно приетите правила от НПО и европейските стандарти, „пациентска организация” е организация с нестопанска цел (включително обединения на пациентски организации), която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми, чиито основна дейност и цели се изразяват в защита и подкрепа на нуждите на пациентите и/или на лицата, които се грижат за тях.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявление за членство в НПО - изтеглете образец от тук.
  2. Протокол от управителния орган на организацията, в който е взето решение за членство в НПО, упълномощен е представителя на организацията в НПО и са приети Устава и Етичния кодекс на НПО - изтеглете образец оттук.
  3. Кратко описание на дейността на организацията - изтеглете образец от тук.

Необходими копия от документи:

  1. Последно съдебно решение на организацията.
  2. Актуално състояние издадено през последните 6 месеца (не се изисква в случаите, когато последното съдебно решение е от последните 6 месеца).
  3. Актуален Устав на организацията.
  4. Документ от ЦРЮЛНСЦ при Министерство на правосъдието (приложимо само за регистрираните в общественополезна дейност лица).

Така подготвения комплект от документи изпратете до централния офис на Национална пациентска организация. В най-кратки срокове документите ще бъдат разгледани. Новите членове на НПО се приемат с решение на Управителния съвет, след съгласуване с всички членове на организацията.