Начало - Проекти - БЛИЗО ДО ТЕБ

БЛИЗО ДО ТЕБ

Първият проект на Националната пациентска организация е „Близо до теб”.

Проектът е дългосрочен и ще бъде осъществен чрез изграждането на партньорска мрежа от пациентски организации, извършващи дейността си на регионално ниво. Участието в него е доброволно и предоставя множество възможности на портньорите.

Основните компоненти на „Близо до теб” са двa:

Партньорска мрежа: засилване на прякото участие на регионалните организации в законодателния процес и взаимодействието с националните здравни институции; осигуряване на достъп на местните организации до проекти и инициативи от национално значение; подобряване на взаимодействието, партньорството и обмяната на опит между различните региони на страната.

Регионални пациентски центрове: осигуряване на по-пряк достъп на всички граждани до качествени консултации, професионални съвети и помощ по различни въпроси и проблеми, касаещи здравната система; създаване на възможност за по-пълно посрещане на нуждите на гражданите и по-успешно съдействие при разрешаване на проблемите им.  

Проектът „Близо до теб” е в етап на подбор на партньорски неправителствени организации, които осъществяват своята дейност на регионално ниво. 

Регионалните партньори ще представляват НПО в съответните райони и ще участват в инициативите по проекта.